Knižnice ako inštitúcie poskytujúce verejné služby, ktoré sú finančne dotované z verejných rozpočtov, sú často zriaďovateľmi vyzývaní k tomu, aby dokázali svoju efektívnosť a užitočnosť. To platí nielen pri každoročnom rozhodovaní o rozpočte knižnice, ale aj v prípade, že knižnica vyžaduje finančné prostriedky pre rozšírenie alebo zlepšenie svojich služieb alebo prevádzkovateľ knižnice hľadá úspory pre zníženie rozpočtu.
Ak je takáto požiadavka predložená, pre knižnicu a manažérov je neľahké preukázať, že ich knižnica dosahuje dobré výsledky a je pre svoje okolie potrebná.
Knižnica je jedinečná inštitúcia vo svojom okolí a nemá sa s akou inou inštitúciou objektívne porovnávať.
Pre oblasť knižníc, môžeme definovať benchmarking ako metódu vzájomného porovnávania výkonnosti a aktivity knižníc, ktorá umožňuje rozpoznať najlepšie výsledky a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti knižnice. Benchmarking sa nedá zúžiť len na jednorazové porovnanie výkonnosti a aktivity knižnice, ale chápeme ho ako dlhodobý a opakovaný proces, ktorý motivuje a vedie k zlepšeniu činnosti knižnice ako celok.
Benchmarking možno stručne zhrnúť ako proces do piatich základných krokov:

  • Analýza vlastných výkonov a situácie knižnice. Ako to robíme?
  • Hľadanie knižnice pre vzájomné porovnávanie, analýza ich činnosti. Ako to robia oni?
  • Vzájomné porovnávanie, analýza dosiahnutých výsledkov, identifikácia silných a slabých stránok. Kto je v tom najlepší?
  • Zmeny vo vlastnej činnosti, používanie nových postupov a získaných skúseností. Čo môžeme využiť vo vlastnej praxi?
  • Meranie dosiahnutých výsledkov, zistenie účinnosti zmien. Dosiahli sme zmenu, zlepšili sme sa?

Zdroj:
http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2013/marec/03.pdf 

Viac na:
http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/benchmarking.html 

Záujem o registráciu a účasť v projekte Benchmarking slovenských knižníc zasielajte na e-mail: iveta.kilarova(@)snk.sk
Za Slovenskú národnú knižnicu v Martine: PhDr. Iveta Kilárová, CSc.