V roku 2017 Mesto Prešov finančne podporilo Knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove nasledovne:

- sumou 1436 € podporilo festival Prešov číta rád
- sumou 1900 € podporilo nákup kníh do knižničného fondu

Ďakujeme.