Telefón:+421 053 4512395         email: poradna@nevidiaci.sk   

Poradenstvo pri výchove a vzdelávaní žiakov, študentov so zrakovým postihnutím a žiakov s viacnásobným postihnutím: 

  • depistáž,
  • diagnostika s posudzovaním dopadu postihnutia na vzdelávanie a bežný život,
  • špeciálnopedagogická starostlivosť o žiakov s individuálnou integráciou v bežných základných a stredných školách prostredníctvom terénneho špeciálneho pedagóga pre žiakov so zrakovým postihnutím (hospitácie na vyučovaní s rozborom, pomoc pri zostavovaní IVVP, návrhy na úpravy prostredia),
  • špeciálnopedagogická starostlivosť o žiakov v špeciálnych školách a iných vzdelávacích zariadeniach,
  • posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti žiaka,
  • návrhy na úpravu prostredia,
  • výber, krátkodobé zapožičanie a nácvik používania kompenzačných pomôcok a adaptovaných školských pomôcok,
  • poradenstvo pri voľbe povolania.